Bij vragen bel ons: +32 (0)14 482382

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid

Al onze aanbiedingen en transacties geschieden op onderstaande voorwaarden welke onze wederpartij geacht wordt te hebben geaccepteerd op het moment waarop men met ons enige transactie afsluit.

Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen, waarbij wij verplichtingen aangaan gelden niet als tussen partijen overeengekomen zolang zij niet door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen gelden, ook in het geval de schriftelijke inkoopvoorwaarden van afnemers anders of strijdig mochten luiden, slechts uitsluitend onze hierboven omschreven voorwaarden, voor zover overheidsvoorschriften zich daartegen niet uitdrukkelijk verzetten.

Artikel 2 Offerte en Bestelling

Onze offertes en prijscouranten zijn vrijblijvend. Bij bestellingen dienen eventueel verlangde bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk te worden vermeld.

Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten die in onze offertes en prijscouranten voorkomen, zijn voor ons niet bindend.

Alle terzake door ons verstrekte bescheiden, in het bijzonder tekeningen, plannen en werkomschrijvingen, blijven ons eigendom en dienen op eerste aanvraag aan ons te worden geretourneerd terwijl noch deze bescheiden noch de daarin voorkomende gegevens zonder onze schriftelijke toestemming mogen worden gecopiëerd of ter beschikking van derden worden gesteld. Bestellingen gelden eerst dan als aangenomen, wanneer ze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Hierop kan een uitzondering worden gemaakt. In overleg met beide partijen kan een order telefonisch worden doorgegeven met ordernummer of naam van de inkoper van de bestellende wederpartij.

Deze telefonische bestellingen zijn bindend aan de hierop gestelde voorwaarden en de wederpartij wordt geacht reeds kennis te hebben genomen van onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 3 Prijsbepaling

Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn, of indien op aanvoer is verkocht, af fabriek. Alle met betrekking tot de koopovereenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewakings- en inklaringskosten, belastingen of andere heffingen, ook indien deze na de koopovereenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen ten laste van de koper, evenals de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen.

De koper wordt bij overschrijding van de in artikel 8 vermelde betalingstermijn van 30 dagen een kredietoverschrijdingstoeslag van 2% van het factuurbedrag aan ons verschuldigd, welke toeslag reeds op de eerste aanmaning van betaling zal zijn vermeld.

Voor goederen, die wij op termijn of op afroep verkopen en voor goederen, die wij bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad hebben en die wij zo spoedig mogelijk naleveren, behouden wij ons het recht voor, zonder nader bericht, de ten tijde van levering geldende prijzen te berekenen, ongeacht onze voorafgaande bevestiging.

Artikel 4 Kredietwaardigheid

Indien wij een bestelling geheel of gedeeltelijk in nota hebben genomen, is de koper verplicht – welke verplichting een integrerend deel van de koopovereenkomst vormt – ons desgevraagd ten bewijze van zijn kredietwaardigheid, hetzij vóór de levering, hetzij daarna, zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen en wel naar ons genoegen door: storting van contante gelden, verlenen van bankgarantie, cessie, pandgeving, hypotheekverlening of eigendomsoverdracht tot zekerheid. Indien de koper hiermee in gebreke blijft zijn wij niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van onze verplichtingen jegens koper uit hoofde van lopende overeenkomsten, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Artikel 5 Levering

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud als nader omschreven in artikel 7.

Voor alle transacties en onder alle omstandigheden , ook bij franco levering, worden onze magazijnen, of bij levering op aanvoer van derden, de magazijnen of fabriek van deze derden als plaats van levering beschouwd. Als datum van levering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door ons, hetzijn door derden als boven bedoeld, plaats vindt, behoudens afgehaalde goederen waarvoor de datering van de afleveringsbon als zodanig geldt. De levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding hiervan geeft de koper niet het recht de koopovereenkomst te annuleren of betaling der goederen te weigeren en verplicht ons evenmin tot vergoeding aan koper.

Wij zijn gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In het laatste geval zijn wij gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de koper te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deellevering door de koper niet wordt betaald zijn wij niet tot het uitleveren van de volgende deelleveringen verplicht, doch zijn wij gerechtigd om de overeenkomst, voor zover ingebrekestelling van de koper als geannuleerd te beschouwen, met behoud van ons recht op schadevergoeding.

Artikel 6 Levering op afroep

Voor goederen die wij op afroep verkopen gelden buiten de bepalingen van artikel 5 nog de volgende voorwaarden.

De op afroep verkochte goederen moeten zoveel mogelijk in gelijke delen en termijnen over de tijd die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld.

De laatste specificatie moet ons uiterlijk twee weken voor afloop van deze tijd bereiken. Geschiedt dit niet, dan zal de koper door het verstrijken van bovengenoemde uiterste termijn, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn.

In dat geval zijn wij gerechtigd om:

a) de overeenkomst zonder ingebrekestelling van de koper en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen met behoud van ons recht op schadevergoeding

b) ontbinding der overeenkomst in rechte te vorderen, overeenkomstig art. 1302 en volgende het Burgerlijk Wetboek, met recht op schadevergoeding wegens gederfde winst, gemaakte kosten en eventuele prijsdaling.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Ook na levering als voorschreven, blijven de nog niet verwerkte of aan derden doorgeleverde goederen, waar deze zich ook mochten bevinden, ons eigendom en wordt de koper geacht de goederen voor ons te houden, tot dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van welke overeenkomst ook, waaronder begrepen de betaling van rente en kosten als nader in artikel 8 omschreven.

Koper is vóór gemelde algehele betaling niet bevoegd de goederen geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of de normale bestemming der goederen, waaronder echter niet valt de levering der goederen aan een derde door aanvoer op het terrein van deze derde.

Artikel 8 Betaling

Betaling, hetzij van de gehele order, hetzij bij levering in gedeelten, van de geleverde goederen moet, behoudens door ons toe te stane afwijkingen, dadelijk bij levering worden voldaan.

Betalingen binnen 10 dagen, mag er een betalingskorting van 2% worden behouden over het te betalen netto bedrag.

Dispositie onzerzijds verandert dit niet. De koper zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van een termijn van 30 dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist. De koper doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie van enige terugvordering of tegenvordering zijnerzijds. Bij verzuim van tijdige betaling van de koopprijs of een deel daarvan is de koper – naast de in artikel 3 vermelde kredietoverschrijdingstoeslag – een rente verschuldigd van 1,5% per maand, of een gedeelte van een maand, van het ogenblik af, waarop betaling had moeten geschieden.; in dit geval, evenals in geval van staking van betaling, aanvraag van surséance van betaling of faillissement of liquidatie van de zaken van de koper, verplicht op onze eerste aanvraag de nog in zijn bezit zijnde onbetaalde goederen te onzer beschikking te stellen en zijn wij gerechtigd deze goederen terug te nemen zonder enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling en zonder enige rechterlijke tussenkomst; wij zijn als dan gerechtigd deze goederen tot ons te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden en de eigendommen van de koper zonodig te betreden; een en ander laat onverlet ons recht op vordering van schadevergoeding. Wij zijn alsdan gerechtigd alle met koper lopende contracten zonder enige rechterlijke tussenkomst te annuleren en de koper is verplicht tot vergoeding van daaruit voor ons ontstane kosten en schade; bovendien vervalt ieder verleend krediet en zijn alle verschuldigde bedragen ineens opvorderbaar.

Ten laste van de koper komen alle kosten, zowel in als buiten rechte gemaakt ter inning van de verschuldigde kooppenningen en rente daarover, hieronder begrepen: aanmanings-, wissel- of proceskosten, kosten van exploten, etc., alsmede de kosten van de advocaat of instelling, met de inning belast. Voorts is de debiteur gehouden tot betaling van de buitengerechterlijke en gerechtelijke incassokosten indien zodra Technische Handelsmaatschappij Technische Handelsmaatschappij Kometex haar vordering uit handen heeft gegeven; of zulks geschiedt is geheel ter beoordeling van Technische Handelsmaatschappij Technische Handelsmaatschappij Kometex De buitengerechterlijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van €25,-- indien vermeerderd met gemaakte voorschotten en verschuldigde belasting. Indien echter de kantonrechter bij de bepaling van het gemachtigde salaris rekening houdt met de verschuldigde incassokosten bijvoorbeeld door te overwegen dat deze geacht worden deel uit te maken van toegewezen gemachtigd salaris, dan is de debiteur behalve het reeds aangeduide bedrag aan buitengerechterlijke kosten eveneens verschuldigd het verschil tussen het normale en het toegewezen gemachtigde salaris. Indien Technische Handelsmaatschappij Kometex het faillissement van de debiteur aanvraagt, dan is deze behalve de hoofdsom rente en buitengerechterlijke incassokosten eveneens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 9 Overmacht

In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de koopovereenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte of gedeeltelijk te annuleren, of de uitvoering voor ten hoogste 6 maanden op te schorten.

Als overmacht gelden onder andere: brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, congestie, stremming van verkeer te land, ter zee of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van het vervoermiddel, maatregelen van overheidswege, zonder dat wij verplicht zijn invloed daarvan op verhindering of op de vertraging aan te tonen. Overmacht geldt ook voor het geval dat wij te leveren goederen bij een derde bestellen en deze derde, om welke reden dan ook, met de levering in gebreke blijft.

Artikel 10 Vracht, vervoer en emballage

De verzending en eventuele inklaring van goederen wordt door ons als lasthebbers van de koper verzorgd.

De vrachtkosten van zendingen met een waarde hoger dan €200 zijn voor onze rekening, mits de plaats van bestemming over verharde weg bereikbaar en binnen Nederland gelegen is met aflading van de goederen naast het vervoermiddel, uitgezonderd exceptionele grote gewichten of afmetingen, deze worden belast met de daadwerkelijke vrachtkosten.

Voor zendingen met een waarde tot €200 wordt €7 berekend voor behandelings- en administratiekosten, uitgezonderd exceptionele grote gewichten of afmetingen, deze worden belast met de daadwerkelijke vrachtkosten.

Artikel 11 Reclames

Alle op de levering betrekkende hebbende reclames kunnen slechts door ons worden geaccepteerd, mits deze schriftelijk en aangetekend bij ons worden ingediend binnen 14 dagen na verzending. Het bewijs van tijdige reclame rust bij de koper. De koper zal de juistheid van zijn reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de koper de bewijslast rust, dat deze goederen dezelfde zijn als die, welke door ons zijn geleverd en in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van onze magazijnen of de magazijnen van fabriek van derden.

Alleen goederen, ingevolge onze opdracht – na gegrond bevonde reclame – retourgezonden, worden door ons gecrediteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de koper. Bij een door de koper bewezen gegronde reclame kunnen wij te onzer keuze de onderdelen of artikelen waarop de reclame betrekking heeft, remplaceren of aan de koper vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de koper op schadevergoeding. Mochten wij gehouden zijn tot het betalen van schadevergoeding op grond van het niet tijdig of gebrekkig nakomen van onze verplichtingen uit de overeenkomst, dan zal dit bedrag aan schadevergoeding beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag terzake de overeenkomst. Niet afgehaalde en zich om enigerlei andere reden gedurende 1 maand in onze magazijnen bevindende goederen van derde, worden na verloop van deze maand bij onze voorraad gevoegd, zonder dat deze derde terzake enig recht tegen ons zullen kunnen doen gelden.

Artikel 12 Geschillen

Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg of, in het geval zulks niet mogelijk blijkt, te onzer keuze door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, door de rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van de koper of door arbitrage, overeenkomstig het regelement van het Nederlands Arbitrage Instituut, Oppert 34 te Rotterdam.

De uitspraak in alle geschillen zal worden gegeven in de vorm en met kracht van een scheidsrechterlijk vonnis, tenzij partijen met elkander zijn overeengekomen dat de uitspraak zal worden gegeven in de vorm en met kracht van een bindend advies dan wel dat arbitrage rechtens niet mogelijk is.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op de door ons krachtens deze voorwaarden af te sluiten overeenkomst is steeds uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14

Deze Algemene Verkoop- en Betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem.